Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.mybotanika.com

I. Účel
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na jakýkoliv nákup zboží prostřednictvím portálu www.mybotanika.com.
Právní vztahy zde neupravené se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. (dále jen „OZ“).

Prodávajícím je společnost lemon verbena, s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 04740793. Kupujícím je osoba, která objedná zboží prostřednictvím www.mybotanika.com.
VOP platí v rozsahu dále uvedeném pouze na případy takového nákupu zboží, kdy kupujícím je spotřebitel ve smyslu ustanovení § 1810 OZ. Každý nákup na www.mybotanika.com má povahu kupní smlouvy uzavřené ve smyslu § 2158 a násl. OZ uzavřené distančním způsobem ve smyslu ustanovení § 1820 a násl.OZ. Informace, které je prodávající povinen sdělit kupujícímu, jsou součástí postupu stanoveného prodávajícím pro uskutečnění nákupu (Doprava a platba).

II. Kupní smlouva
Kupující vyplní objednávku, ve které uvede údaje požadované prodávajícím a objednávku odešle prodávajícímu. Před odesláním objednávky má kupující možnost zkontrolovat a změnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením o obdržení objednávky prodávajícím a pomocí prostředků komunikace na dálku (dále jen „kupní smlouva“).

III. Zboží
​Zbožím se pro účely těchto VOP rozumí produkty My Botanika v rozsahu aktuální dosažitelné nabídky na www.mybotanika.com.
Popis a vlastnosti jednotlivých druhů zboží jsou uvedeny na stránkách www.mybotanika.com.

IV. Cena a platební podmínky
Ceny uvedené na www.mybotanika.com u jednotlivých druhů zboží jsou cenami včetně DPH, bez dopravného a poplatků za platbu.
Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.
​Cenu zboží uhradí kupující dle obsahu kupní smlouvy jedním z dále uvedených způsobů:

1/ bezhotovostním převodem
2/ v hotovosti na dobírku při doručení zásilky
3/ online platební kartou

V závislosti na zvoleném způsobu doručení zboží zaplatí kupující kromě kupní ceny také náklady na doručení zboží takto:
A/ Česká pošta a.s. – balík do ruky: 99 Kč, včetně DPH,
B/ Kurýrní služba INTIME – 79 Kč, včetně DPH,
C/ Osobní odběr Zasilkovna.cz
– 49 Kč, včetně DPH.


Dodací podmínky
Česká pošta Balík do ruky
Doprava do 24 hodin od expedice. Balík je dopraven na adresu uvedenou kupujícím v kupní smlouvě. V případě nezastižení je balík uložen na pobočce České pošty a.s.
INTIME Kurýr - balík na soukromou adresu
Doprava do 24 hodin od expedice.
Součástí doručení je SMS avízo - příjemce je informován dvěma SMS zprávami o plánovaném doručení zásilky. První zpráva bude odeslána den před plánovaným doručením a bude obsahovat základní informace k zásilce, ve druhé zprávě bude příjemce v den doručování informován o čase doručení s telefonním kontaktem přímo na doručujícího kurýra.
Osobní odběr v pobočce Zásilkovna.cz
Doprava do pobočky zpravidla do 48 hodin od expedice.
Na vyzvednutí zásilky je k dispozici vždy 7 dní, s možností online prodloužení až na 21 dní. Jakmile je zásilka připravena ve vybraném Z-pointu, zákazník obdrží potvrzovací email a SMS. V potvrzovacím emailu a SMS je heslo pro vyzvednutí zásilky, které zákazník sdělí obsluze výdejního místa. Pro výdej zboží postačuje pouze znalost hesla.

Součástí jakékoliv zásilky je faktura za zboží.

V. Jakost zboží a reklamační podmínky
Prodávající odpovídá kupujícímu po dobu trvanlivosti zboží uvedenou na obalu, že zboží po jeho převzetí kupujícím:
:: bude mít stanovené vlastnosti;
:: se hodí ke stanovenému účelu použití;
:: vyhovuje požadavkům právních předpisů;
:: je v odpovídajícím množství, míře a hmotnosti.
Nemá-li zboží po dobu uvedenou na obalu vlastnosti uvedené výše, má se za to, že má vady. Má-li zboží vady, může kupující požadovat dodání nové věci bez vad a není-li to možné, může kupující odstoupit od kupní smlouvy. Neodstoupí-li však kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad. Práva z vad uplatňuje kupující u prodávajícího.

VI. Odstoupení od smlouvy
Kupující má právo odstoupit z jakéhokoliv důvodu od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží.
Odstoupení od smlouvy lze učinit písemně zasláním oznámení prodávajícímu na jeho korespondenční adresu nebo elektronicky, zprávou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem.
K odstoupení od smlouvy využije kupující formulář pro odstoupení od smlouvy, který mu na vyžádání bude zaslán na jeho email. Kupující nese náklady spojené s vrácením zboží.

VII. Ochrana osobních údajů
Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č.101/2000 Sb.), za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

VIII. Řešení sporů
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kuujícím řeší obecné soudy.

IX. Závěrečná ustanovení
Prodávající se nezúčastňuje systému mimosoudního vyřizování stížností. Kupující se však může v mezích a za podmínek stanovených zákonem obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. března 2015.